« Historia przedszkola »
Grupa I w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu
Grupa II w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu
Grupa III w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu


Jesienią 1973 roku rozpoczęło swoją działalność Państwowe Przedszkole nr 10. Jego ówczesnym dyrektorem została Pani Genowefa Cabak. W ówczesnej prasie napisano, że „Nowy Sącz wzbogacił się o kilka obiektów, między innymi o nowoczesne przedszkole w dzielnicy Piekło”.

W przedszkolu funkcjonowały cztery oddziały. Posiadano wówczas salę gimnastyczną, w której w 1976 roku utworzono piąty oddział. Pięć lat od powstania przedszkola w 1978 roku dyrektorem została Pani Maria Mięsowska. Funkcję zastępcy pełniły kolejno Pani Lucyna Borek i Pani Halina Kądziołka.

Przedszkole nasze współpracowało z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Krakowie, Studium Wychowania Przedszkolnego w Rabce, Studium Nauczycielskim w Limanowej a następnie w Nowym Sączu. Corocznie studenci tych uczelni odbywali praktyki w naszym przedszkolu. Obecnie przyjmujemy studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W październiku 1991 r., kiedy liczba dzieci uczęszczających do przedszkola gwałtownie spadła, utworzono pierwszy oddział dla dzieci niepełnosprawnych.

Drugi oddział specjalny powstał w roku szkolnym 1993/94 z inicjatywy Pani Marii Mięsowskiej przy poparciu Miejskiego Zakładu Przedszkoli i Żłobków, Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania.

W roku szkolnym 1995/96 jeden z oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych objął swym oddziaływaniem dzieci autystyczne. Rozpoczynając pracę z dziećmi autystycznymi przedszkole nasze nawiązało kontakty z podobnymi placówkami na terenie kraju jak również za granicą. Przedszkole rozpoczęło współpracę z Fundacją „MADA” - Fundacją Pomocy Osobom z Autyzmem. We współpracy z fundacją nawiązany został kontakt ze specjalistami krakowskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu, z krakowskimi przedszkolami posiadającymi oddziały dla dzieci autystycznych. Nawiązano współpracę z Anglią. Na zaproszenie Pani Emilii Brown matki dziecka autystycznego jedna z naszych nauczycielek miała możliwość wyjazdu do Oxfordu. Poznała organizację i metody pracy z dzieckiem autystycznym w Anglii. Nauczycielki oddziałów specjalnych uczestniczyły w Międzynarodowych spotkaniach Naukowych organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, w szkoleniach organizowanych przez Madę. Fundacja przekazała nieodpłatnie naszej placówce amerykańskie materiały szkoleniowe do pracy z dzieckiem autystycznym dla nauczycieli i rodziców autorstwa Erika Schoplera. Fundacja MADA wspierała i wspiera do dzisiaj pracę przedszkola poprzez udzielanie pomocy pedagogom specjalnym, rodzinom i dzieciom dotkniętym autyzmem. Organizuje również wyjazdy dzieci i ich rodziców na letnie obozy rehabilitacyjne, imprezy świąteczne dla dzieci, a także dogoterapię i wyjazdy na basen.

Przy Fundacji utworzono Punkt Konsultacyjny, który przez kilka lat miał siedzibę w naszym przedszkolu, w celu prowadzenia wczesnej diagnozy autyzmu, niesienia pomocy psychologicznej, edukacyjnej i ustalania indywidualnych programów nauczania i terapii. Z naszych doświadczeń korzystały inne placówki powstające w terenie: między innymi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance, Wydział Edukacji z Gorlic.

W roku 1997 z dwóch oddziałów dzieci niepełnosprawnych powstało Przedszkole Specjalne.

Do roku 2002 obydwa przedszkola Miejskie Przedszkole nr 10 i Przedszkole Specjalne funkcjonowały pod kierownictwem Pani Marii Mięsowskiej.

1 września 2002 roku decyzją Rady Miasta Nowego Sącza powstał Zespół Przedszkoli obejmujący swą działalnością Miejskie Przedszkole nr 10 i Miejskie Przedszkole nr 11- specjalne. Funkcję Dyrektora Zespołu Przedszkoli pełniła nadal pani Maria Mięsowska a wicedyrektorem została Pani Jolanta Ziejewska. W roku 2007 Pani dyrektor Maria Mięsowska przeszła na emeryturę. W drodze konkursu dyrektorem została Pani Jolanta Ziejewska a wicedyrektorem Pani Agata Kokosza.

W naszej pracy bardzo ważna jest współpraca z rodzicami. Są oni współautorami życia przedszkola. Uczestniczą w wycieczkach, zajęciach  i uroczystościach. Współpracujemy z : Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym,  Międzyszkolnym Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjnej, Biblioteką Publiczną „oddział dla dzieci”, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Uroczystości przedszkolne należą do naszej tradycji. Kontynuujemy wypracowane już formy, wprowadzamy też nowe.
Organizujemy uroczystości: Pasowanie na Przedszkolaka,  spotkanie ze Świętym Mikołajem, wigilię połączoną z Jasełkami, Dzień Babci i Dziadka, zabawę karnawałowa, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Pożegnanie absolwentów odchodzących do szkoły.
W 2010r. każda grupa wybrała dla siebie swój kolor, który stworzył jej nazwę :
I gr.- pomarańczowa, II gr.- żółta, III gr.- niebieska, IV gr.- zielona, V gr.- czerwona. W ramach tworzenia atmosfery sprzyjającej interakcjom dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi organizowane są: „Kolorowe Dni” przygotowywane przez poszczególne grupy. Uroczystości te stwarzają dzieciom warunki wzajemnego poznania się, nawiązania kontaktu oraz wspólnej zabawy.
        1 września 2008r. wprowadzono innowację pedagogiczną. Grupa III Miejskiego Przedszkola nr 10 jest prowadzona Metodą Marii Montessori. 
Zorganizowaliśmy w przedszkolu dwie sale do prowadzenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej, wyposażone w komputer wraz  z oprogramowaniem do prowadzenia pracy indywidualnej. Odbywają się w niej zajęcia logopedyczne  z wykorzystaniem programów komputerowych, takich jak: „Mówiące obrazki”, „Wspomaganie rozwoju”, „Logo- gry”, „Zabawy słowem”.
        W pracy pedagogicznej obu przedszkoli dążymy do wzajemnego doskonalenia warsztatu pracy, metod nauczania i wychowania. Ponadto opracowaliśmy programy własne:
- „Kraina  Bajek”- program profilaktyczno-wychowawczy
- „Zabawy z bajką” – program z wykorzystaniem form arteterapii
- „Niezwykłe spotkania z wierszami” – program inspirowany utworami literatury dziecięcej
- „Program biblioterapeutyczny”
- „Cztery pory roku” program origamii realizowany na zajęciach kółka plastycznego
- program „Poznaję świat z Montessori”.
         W trosce o dobro i rozwój dziecka poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o kółka zainteresowań: kółko plastyczne, kółko muzyczno –ruchowe, kółko czytelnicze, nauka języka angielskiego.
        Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dla dziecka z kompetentną i wykwalifikowaną kadrą. Na co dzień wprowadzamy w życie nowe pomysły , służące zaspokajaniu potrzeb dzieci, oczekiwań rodziców i środowiska.
Praca naszego zespołu przynosi nam satysfakcję, podnosi jakość przedszkola i umacnia pozytywny wizerunek w środowisku.
Organizujemy integracyjne zajęcia dla całej społeczności przedszkolnej.
Są to między innymi :
-Małe dożynki przedszkolne
-Święto pluszowego misia
-Święto Przedszkolaka
-Święto Pieczonego Ziemniaka
-Piknik rodzinny
Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych w środowisku:
- Festiwalu Twórczości Dziecięcej- „Radość tworzenia ze świętym Mikołajem”
- Integracyjnym Festiwalu Piosenki
- Przeglądach małych form teatralnych Miejskich Przedszkoli w Nowym Sączu.
- „Teatraliach”
-w konkursach plastycznych organizowanych na terenie miasta przez różne instytucje
- Spartakiadach Sportowych
- otrzymaliśmy dwa certyfikaty programów : „Czyste powietrze wokół nas” , „Przyjaciel natury”
- braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Sportu pod hasłem „Szkoła w  Ruchu” otrzymując tablicę „Przedszkole w Ruchu”
-zdobyliśmy pierwszą nagrodę i wyróżnienie za scenariusz „Eko Czerwony Kapturek” w projekcie „Czysta Małopolska” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty
-bierzemy udział a akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
-uczestniczymy w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, „Zbieramy zakrętki”, „Jesteśmy pomocnikami Świętego Mikołaja”, oraz w akcjach ekologicznych: „Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko”.
Kontynuujemy współpracę ze środowiskiem lokalnym. Zapraszamy do przedszkola ludzi środowiska : pielęgniarkę, ratowników medycznych, weterynarza, policjanta, leśnika i wielu innych .Nieustannie poznajemy nasz region. Organizujemy wycieczki do Gładyszowa,  Stróż, Nawojowej, Skansenu i Miasteczka Galicyjskiego.


Hymn Zespołu Przedszkoli
„Przedszkole pod dobrą gwiazdą”

1. To jest przedszkole prawie w sercu miasta,
nad którym zawsze świeci dobra gwiazda,
tutaj jak ptaki z całej okolicy,
ciągną dzieciaki, aż je trudno zliczyć.

Ref. Wiwat Dziesiątka! Zespół Przedszkoli,
z ulicy Paderewskiego!
- bo tutaj miejsce w cieniu topoli,
jest zawsze dla każdego.
Tu się uczymy bawić z kolegą sprawnym inaczej,
by umieć pełniej, by umieć piękniej,
w radości i szczęściu żyć.

2. Jadą autobusy, a ludzie zerkają,
co przedszkolaki tutaj wyprawiają,
w naszym ogrodzie zawsze jest radośnie,
od wesołości każdy szybciej rośnie.
 
autor Krystyna Kazek
 
 


A
A
A
Grupa IV w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu
Grupa V w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu

Jesteś naszym: gościem!